הודעה לציבור המנויים ב"מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מערכת הפרסים בהגרלות בחודש אוגוסט 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

מפעל הפיס מודיע בזה לציבור המנויים, בהתאם להוראות סעיף 37 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016", (להלן -התכנית) על שינוי מערכת הפרסים בהגרלות הכול כמפורט להלן:

 1. שינוי מערכת הפרסים לחודש אוגוסט 2020
  ב-5 ההגרלות שיתקיימו בחודש אוגוסט 2020 [להלן - הגרלות אוגוסט 2020], יוגרלו הפרסים המפורטים בטבלה שבסעיף 1.2, בשווי כולל של כ- 22,000,000 ₪, וזאת במקום כל הפרסים הכלולים במערכת הפרסים כפי שמפורט בסעיף 4 לנספח א', ["הפרסים בהגרלות הרגילות"] ובסעיף 8 לנספח א' {הפרסים בהגרלה החודשית} לתכנית.
  1. הפרס הראשון בכל אחת מהגרלות אוגוסט 2020, יהיה פרס - "30,000 ₪ ברוטו (צמוד למדד) בכל חודש למשך 3 שנים", (30,000 ₪ * 36 תשלומים חודשיים רצופים) המורכב מתשלום חודשי של 30,000 ₪ ברוטו לחודש למשך 3 שנים (צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום) ויבוצע ממנו ניכוי מס במקור וזאת בהתאם לשיעור הקבוע בחוק, (להלן: שיעור המס הקובע), הפרס יוענק בכפוף לאמור להלן:
   (א) מנוי שזכה בפרס כאמור, יקבל הודעה מהמפעל על זכייתו ויוזמן להופיע במשרדי מפעל הפיס, לשם קבלת הודעת זכייה מפורטת ולשם חתימה על מסמכים המפרטים את תנאיי מימוש הזכייה.
   (ב) עפ"י אישור רשות המיסים, הזכייה טעונה ניכוי מס במקור שאותה מנכה מפעל הפיס.
   (ג) הזוכה יהיה רשאי לבחור בין קבלת הפרס בסכומים ובתשלומים הנקובים לעיל, או בתשלום בודד בערך נומינלי.
  2. להלן מועדי ההגרלות וכמות הפרסים שיתקיימו במהלך חודש אוגוסט 2020:
   תאריךמס' הגרלהכמות הפרסים בסך 30,000 ₪ ברוטו מדי חודש למשך 3 שנים
   6/8/2020 36/2020 4
   13/8/2020 37/2020 4
   20/8/2020 38/2020 4
   25/8/2020 39/2020 4
   27/8/2020 40/2020 4
     סה"כ 20
  3. הגרלת כל הפרסים שבטבלה דלעיל תבוצע כך שכל אחד מהם יעלה בגורלו של אחד מכרטיסי המנוי הנכללים בקובץ המנויים התקף, ואשר היה כרטיס מנוי פעיל בתכנית "מנוי פיס" בעת קיום הגרלות ממספר 36/20 עד 40/20 הכלול בקובץ המנויים הקובע לאותה הגרלה. העלאתם בגורל של הפרסים בכל הגרלה תבוצע ע"י העלאתם של כל 6 הספרות, בהתאם לתכנית "מנוי פיס".
  4. תכנית ההגרלה המלאה, על שינויה, לרבות השינוי נשוא הודעה זו מפורסמים באתר מפעל הפיס www.pais.co.il, ובמשרדי מפעל הפיס.
 2. אופן התשלומים:
  1. תשלומי הפרסים להגרלות אוגוסט 2020 יועברו אך ורק בהעברה בנקאית לחשבון הבנק הרשום במערכת מנוי פיס.
  2. התשלום הראשון של כל פרס יהיה עד 45 ימים לאחר הגעת הלקוח למשרדי מפעל הפיס.
  3. יתרת התשלומים הבאים ישולמו כמפורט להלן: 30,000 ₪ (ברוטו) - מדי חודש בחודשו, החל מהחודש העוקב לתשלום הראשון.
  4. במקרה של פטירת הזוכה, יהיו יורשיו זכאים לקבל את הפרס הראשון בפדיון מוקדם ובתשלום בודד כאמור, באותם התנאים כפי שהזוכה היה זכאי, לפי העניין.
  5. אפשרות לפדיון מוקדם של הזכייה
   הזוכה יהיה זכאי לבקש פדיון מוקדם של סכום הפרס כאמור בסמוך לאחר קבלת ההודעה על הזכייה, או לאחר מכן לקראת כל מועד תשלום חודשי, וזאת באמצעות מסירת הודעה מוקדמת בכתב לאגף הכספים, לצורך חתימה על טופס מתאים.
 3. תחילת תוקף
  מועד תחילתו של השינוי לפי סעיף 1 ביום יב' באב התש"פ ( 2 באוגוסט 2020), והוא יהיה בתוקף עד תום חודש אוגוסט 2020.
 4. החזרת "מערכת הפרסים הקבועה" לקדמותה - מובהר בזה, כי השינוי לפי סעיף 1 להודעה זו יחול רק במהלך חודש אוגוסט 2020, וכי החל מיום יב' באלול התש"פ (1 בספטמבר 2020) , (הגרלה מס' 41/20), תחזור "מערכת הפרסים הקבועה" לקדמותה, כפי שמפורסמת בתכנית.
 5. שונות – יודגש כי האמור בהודעה זו אינו ממצה את כל התנאים הקבועים בתכנית ההגרלה האמורה לעיל.

בנימין דרייפוס
מנהל כללי