תקנון הגרלת מנוי פיס

זכאות חוקית להשתתפות בהגרלה

תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח. 

האמור לעיל איננו ממצה את כל התנאים וההגבלות שבתכנית ואין בו כדי לגרוע מתוקפן המחייב, של כל הוראות התכנית במלואן.

כרטיס לא יקנה פרס כלשהו, אלא אם כן הנתונים המוחתמים עליו כאמור, ייקלטו בפועל במחשב המרכזי, לפני קיום ההגרלה שבה הוא נועד להשתתף, והכל בכפוף לתנאי התכנית.

המפעל רשאי לפרסם את פרטי זהותו של הזוכה ואת הסכום שבו זכה.

תוצאות ההגרלה השונות לסוגיהן, המתפרסמות באתר זה, ו/או נשלחות בדיוורים, אינן בגדר תוצאות רישמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחיות המבקרים באתר בלבד. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.

ביטול כרטיס מנוי

לידיעתך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, ביכולתך להפסיק את ההשתתפות בהגרלות מנוי פיס באמצעות אחת הדרכים הבאות:

  • פניה באמצעות טופס "צרו קשר" באתר מפעל הפיס (יש לבחור בשורת נושא הפניה: "מנוי פיס - ביטול")
  • פניה למוקד הטלפוני של מנוי פיס בטלפון 03-6940177
  • פניה באמצעות משלוח פקס למספר 03-6940150
  • פניה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת sherut@pais.co.il 
  • פניה באמצעות דואר רשום למפעל הפיס, ת.ד 7019 תל אביב, מיקוד: 6107001

מובהר בזאת כי לצורך זיהוי יתבקש המנוי לתת פרטים מזהים הכוללים שם ומס' תעודת זהות וההשתתפות בהגרלות תופסק בתוך 3 ימים עסקים מיום קבלת ההודעה כאמור (אלא אם ביקשת ביטול לתום תקופת החיוב).

יש לעיין בתקנוני ההגרלות ובהנחיות הכלליות המופיעות באתר לכל הגרלה. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי ההשתתפות להגרלות הפיס השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים על גבי טפסי ההגרלות.

כל מידע המופיע באתר זה בהתייחס לתנאי הגרלה של כל מוצר פיס כפוף לתכנית ההגרלה של המוצר כפי שהתפרסמו בילקוט הפרסומים לגבי כל מוצר בנפרד.

ילקוט פרסומים מספר: 7219
מיום 3 במרץ 2016

עדכונים