בירור הזכייה מתאפשר כאן לפי מספר כרטיס מנוי פיס, ולא עפ"י זהות בעליו. זכיות המוצגות לתאריכים בהם לא היה כרטיס מנוי פיס בבעלותכם, אינן מיצגות זכיה.

במידה ולא קיימות זכיות לכרטיס, תוצג הודעה שלא נמצאו נתונים העונים על בקשת החיפש.

מימוש זכיות

מפעל הפיס מזכה בהליך אוטומטי את חשבון הבנק של בעל הכרטיס הזוכה, כפי שנמסר על ידו ונקלט במחשבי מפעל הפיס.
 1. פרס ראשון (50,000 ₪ עד 1,500,000 ₪)

  הזוכה מקבל הודעה טלפונית על הזכייה ובתום חמישה ימי עסקים מופקד הכסף לחשבון הבנק שמסר בעת ההצטרפות.
 2. פרס שני (מכוניות)

  הזוכה מקבל הודעה טלפונית ובמקביל נשלח אליו דואר רשום המאשר את הזכייה ומיידע את הזוכה כיצד והיכן הוא יכול לאסוף את הרכב.
 3. פרס שלישי ואילך

  סכומי כסף החל מ - 60 ₪ ומעלה מופקדים בחשבון הזוכה בתום חמישה ימי עסקים מיום ההגרלה.

הערות אזהרה

 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • עפ"י חוק זכיות חייבות במס.
 • תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
 • בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.