קול קורא לרשויות מקומיות לתמיכה בהעלאת מחזות זמר למנויי הפיס ולתושבים בתחומן בשנת 2020

 1. תיאור הפרויקט
  מפעל הפיס מעוניין לאפשר למנויי הפיס ליהנות ממגוון מופעי תרבות במקום מגוריהם ולשם כך מסייע לרשויות מקומיות במימון מחזות זמר ממיטב התיאטרונים, שיתארחו ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, כמפורט בקול קורא זה.
  מפעל הפיס מזמין רשויות מקומיות העומדות בתנאי הסף המפורטים בקול קורא זה להגיש בקשה לתמיכה באירוח מחזמר ברשות המקומית, למנויי פיס ולתושבים בתחומן.
  כל רשות מקומית תהא רשאית לבחור מחזמר אחד מתוך רשימת מחזות הזמר המצורפת כנספח ד' לקול קורא זה, שגובשה על ידי מפעל הפיס מול התיאטרונים, בהתאם להוראות הקול הקורא.
 2. מהלך הפרויקט
  הגשת הבקשות לקול קורא זה תתבצע בשני שלבים:

  שלב א' – פרסום קול קורא לרשויות מקומיות
  1. רשויות מקומיות רשאיות להגיש בקשה בהתאם להוראות קול קורא זה.
  2. לאחר סגירת הקול הקורא, תיבדק עמידתן של הבקשות בתנאי הסף של הפרויקט.
  3. מבין הבקשות שתעמודנה בתנאי הסף, יבחן מפעל הפיס את הרשויות המקומיות שתשתתפנה בפרויקט, בהתאם לקריטריונים המפורטים בקול קורא זה.
  4. בתום הליך בחירת הרשויות המקומיות, ימסור מפעל הפיס לכל רשות מקומית הודעה בדבר אישור או דחייה של הבקשה להשתתף בפרויקט. מובהר כי אישור הבקשה הינו אישור עקרוני בלבד, הכפוף להגשת כל המסמכים המפורטים תחת שלב ב' כדלקמן על ידי הרשות המקומית, ולקיום המחזמר בפועל ברשות המקומית.

   שלב ב' – רשויות מקומיות שנבחרו להשתתף בפרויקט
  5. רשות מקומית שקיבלה הודעה בדבר אישור השתתפותה בפרויקט, תידרש להגיש למפעל הפיס, בתוך 28 ימים ממועד קבלת האישור העקרוני, את המסמכים הבאים:
   1. נספח ב' – פרטי המחזמר, כשהוא מלא וחתום כנדרש;
   2. מפת הושבה של האולם בו יתקיים המחזמר, עם סימון המקומות המוקצים למנויי הפיס.
  6.  בכפוף לבדיקת המסמכים שהגישה הרשות המקומית, יאשר מפעל הפיס לרשות המקומית להתחיל בהליכי פרסום מכירת הכרטיסים למחזמר בהתאם לכללים המפורטים בקול קורא זה.
  7. במקביל לכך, ינפיק מפעל הפיס מסמך התחייבות כספית לכל מחזמר, אשר יישלח ישירות לתיאטרון.
  8. הרשות המקומית תפעל מול הפיס לצורך מכירת כרטיסים מוזלים למנויי הפיס תוך זיהויים, וזאת בהתאם להנחיות המפורטות בקול קורא זה ובהתאם להנחיות שתישלחנה לרשויות המקומיות שתאושר השתתפותן בפרויקט.
  9. לא יאוחר מ- 7 ימים לאחר קיום המחזמר, תגיש הרשות המקומית למפעל הפיס דו"ח ביצוע, בנוסח המצורף כנספח ג' לקול קורא זה.
  10. בכפוף להגשת דו"ח ביצוע מלא וחתום על ידי הרשות המקומית, יעביר מפעל הפיס את חלקו במימון המחזמר ישירות לתיאטרון.
 3. לו"ז להעלאת מחזמר ברשויות
  מחזות הזמר יתקיימו ברשויות המקומיות עד ליום 1.9.2020, לא בימי שישי ושבת, ולא בחגי ומועדי ישראל.
 4. תנאי סף להגשת בקשה
  רשאי להגיש בקשה מבקש העומד, במצטבר, בכל התנאים הבאים:
  1. מגיש הבקשה הוא רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 6 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים (להלן: "רשות מקומית").
   או
   מגיש הבקשה הוא תאגיד בשליטה (מלאה או חלקית) של רשות מקומית (כהגדרתה לעיל), הרשום כדין בישראל, שהוסמך להגיש בקשה בשמה לקול קורא זה (להלן: "תאגיד מוסמך").
  2. מספר התושבים ברשות המקומית הינו 30,000 לפחות, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים.
  3. הרשות המקומית (או התאגיד המוסמך) רשאית להגיש לקול קורא זה בקשה אחת בלבד.
  4. הבקשה מוגשת עבור תמיכה בהעלאת מחזמר מתוך רשימת מחזות הזמר (נספח ד') בלבד.
  5. בתחומי הרשות המקומית אולם תרבות הכולל 500 מושבים לפחות וכן במה ותנאים טכניים המתאימים לקיום מחזמר עפ"י דרישות התיאטרון המפיק אותו.
  6. המחזמר עתיד להתקיים לא יאוחר מיום 1.9.2020.
 5. התחייבויות הרשות המקומית
  1. הרשות המקומית מתחייבת לשאת באחריות להעלאת המחזמר בתחומה, מכל הבחינות, לרבות ביחס לבחירת המחזמר, יצירת קשר עם התיאטרון, קביעת מועד, עמידה בדרישות הבימתיות של ההפקה ותיאום כל נושא הנדרש לצורך העלאת המחזמר בתחומה, וזאת בתוך 28 יום מקבלת הודעת אישור השתתפות ממפעל הפיס.
  2. הרשות המקומית מתחייבת כי תוודא שהמופע נגיש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 , לתקנותיו ולכל דין – הן מבחינת הנגישות הפיסית למתחם המופע, והן מבחינת נגישות השירות (ובכלל זה נגישות לאירועים לפי סימן ט לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות, תשע"ג- 2013), והן מבחינת פרסום לקראת המופע והשילוט בסביבתו).
  3. הרשות המקומית תישא בחבות המוטלת עליה על-פי דין בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או טעות וכן בגין כל נזק לגוף או לרכוש שייגרם על ידה ו/או על ידי מי מהבאים מטעמה בגין ו/או בקשר להעלאת המחזמר, והיא תשפה את מפעל הפיס בגין כל נזק, הוצאה או תביעה כאמור.
  4. הרשות המקומית מתחייבת לפרסם את המחזמר באמצעות כלים פרסומיים שתעמיד על חשבונה.
  5. ידוע לרשות המקומית כי כל פרסום של המופע נדרש לכלול מיתוג של מנוי פיס לרבות לוגו מנוי פיס והתייחסות ברורה, בולטת ומודגשת, בצמידות למחירי הכרטיס, של מחירי הכרטיסים המיוחדים למנויי הפיס בנוסח שיועבר על ידי הפיס לשילוב בפרסום. הרשות המקומית מתחייבת לפעול בהתאם להנחיות מפעל הפיס בכל הקשור לפרסומים השונים.
  6. הרשות המקומית מתחייבת לציין בתחילת המופע את חלקו של מנוי פיס בהבאת המחזמר לרשות המקומית בנוסח ואופן שייקבע ויתואם ע"י מפעל הפיס, לרבות השמעת כרוז באולם לפני המופע ו/או הקרנת סרטון תדמית קצר מטעם "מנוי פיס".
  7. מובהר כי למפעל הפיס לא תהא כל אחריות ו/או מעורבות בהעלאת מחזות הזמר ברשויות המקומיות, לרבות בנושא מכירת הכרטיסים ו/או ביטול מחזות הזמר מכל סיבה שהיא, לרבות כח עליון ו/או נסיבות שאינן בשליטת מפעל הפיס, התיאטרונים או הרשויות המקומיות. באחריות הרשות המקומית לפעול במישרין מול התיאטרון ומול רוכשי הכרטיסים למחזמר בכל עניין הקשור למחזמר, לרבות אלו המפורטים לעיל.
 6. אופן הגשת הבקשה
  1. רשויות מקומיות רשאיות להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה, החל מיום 8.3.2020 עד ליום 29.3.2020.
  2. את הבקשה יש להגיש באמצעות משלוח נספח א' – טופס הצהרה והתחייבות, כשהוא מלא וחתום ע"י ראש הרשות המקומית והגזבר, בדוא"ל בלבד, לכתובת: Mahazot-pais@marmanet.co.il
  3. לפרטים ולשאלות בעניין פרויקט זה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת שלעיל, בציון הנושא "מופעי תרבות למנויי פיס ברשויות המקומיות".
 7. הליך בחירת הרשויות המקומיות:
  1. מספר הרשויות המקומיות שתיבחרנה מושפע, בין היתר, מסך הבקשות שתוגשנה למפעל הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
  2. על אף האמור לעיל, מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות להיעתר לבקשה של רשות מקומית ולהחליט על השתתפותה בפרויקט, שלא על פי אמות המידה (כולן או חלקן) וזאת על מנת לתקן עיוות שנוצר בפריסה הגיאוגרפית או החברתית של הפרויקט. נימוקיה של ההחלטה יפורטו ויירשמו.
 8. מימון הפרויקט ואופן ההתקשרות
  1. מפעל הפיס ישתתף במימון של 70% מעלות המחזמר, עד לסכום של 70,000 ₪ (כולל מע"מ).
  2. השתתפות מפעל הפיס במימון המופע תשולם ישירות לתיאטרון המעלה את המחזמר.
  3. הרשות המקומית תהיה אחראית להעלאת המחזמר בתחומה מכל הבחינות, לרבות מכירת כרטיסים, עריכת התקשרויות וחתימת הסכם עם התיאטרון ועם האולם בו יועלה המחזמר.
  4. מפעל הפיס יעביר את חלקו במימון המחזמר ישירות לתיאטרון שהעלה אותו, וזאת בכפוף להגשת דו"ח ביצוע על ידי הרשות המקומית עד שבוע לאחר קיום המחזמר, בנוסח נספח ג'.
 9. מכירת כרטיסים והקצאת מושבים למנויי פיס
  1. הרשות המקומית תהא אחראית למכירת הכרטיסים למחזמר, והיא תקצה לכך כוח אדם ומשאבים ככל שיידרש. מכירת הכרטיסים תתבצע בהתאם לכל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 , תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 וכל חקיקה אחרת.
  2. מנויי מפעל הפיס ייהנו ממחיר מופחת של 50% לפחות ממחיר הכרטיס המוצע לכלל הציבור, אולם בכל מקרה המחיר המרבי למנויי הפיס לא יעלה על 30 ₪ לכרטיס, וזאת ללא קשר למחיר הכרטיס לציבור הרחב.
  3. הרשות המקומית תהא אחראית לזיהוי לקוח כמנוי פיס באמצעות בדיקת ת.ז. באתר שיועמד על ידי מפעל הפיס, בהתאם למידע שיימסר לרשות המקומית.
  4. הרשות המקומית תקצה מינימום של 25% ועד מקסימום של 50% מהמושבים באולם למנויי הפיס (הכמות תעוגל לעשרת הקרובה, כך שאם לדוגמא יש 565 מקומות באולם, יוקצו למנויים 140 מושבים לפחות ועד 280 מושבים).
  5. כל מקומות הישיבה שיוקצו למנויי הפיס יהיו בחלק התחתון של האולם (הסמוך לבמה).
  6. הרשות המקומית תעביר למפעל הפיס את מפת האולם בתוך 28 ימים ממועד אישור הבקשה, כולל המקומות המוקצים למנויים על פי הטווח שלעיל, כמפורט בסעיף 2.5.2 לעיל.
  7. במידה ויוותרו מקומות שהוקצו למנויים ואשר לא נרכש להם כרטיס עד 7 ימים טרם מועד המחזמר, תהיה רשאית הרשות המקומית למכור אותם לציבור הרחב במחיר מלא.
 10. תנאים כלליים
  1. מפעל הפיס יהא רשאי לעשות שימוש בכלל החומרים העיצוביים והפרסומיים של המחזמר לצורך פרסום המופע בקרב קהל לקוחותיו ופעילות יח"צ לסוגיה, בכל אמצעי המדיה השונים. באחריות הרשות המקומית לקבל את האישורים הנדרשים לכך מאת התיאטרון.
  2. מפעל הפיס רשאי למתג את האולם וסביבותיו כאשר ההפקה, התלייה וההסרה של כל אביזרי המיתוג באולמות ובסביבתם הינה על חשבונו ובאחריותו.
  3. מפעל הפיס רשאי לשבץ דברי ברכה של מי מטעמו בפתח מחזות הזמר וכן לחלק חומר ומידע על "מנוי פיס" במבואת האולם, לרבות הצבת עמדה/ות למכירת מנויים לפני תחילת המופע.
  4. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות אשר יוגשו שלא בהתאם לתנאים הקבועים בקול קורא זה, לרבות בקשה אשר לא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
  5. מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקש בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.
  6. מפעל הפיס רשאי לשנות בכל עת את ההוראות ו/או התנאים לביצועו של קול קורא זה, וכן לבטל קול קורא זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  7. מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי קול קורא זה כדי להוות אישור כי הבקשה תאושר ו/או כי הינה עומדת בתנאי קול קורא זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד מפעל הפיס להשתתפות בפרויקט.
  8. למפעל הפיס הזכות לבטל את השתתפותה של הרשות המקומית בפרויקט ו/או להתנות את השתתפותה בתנאים שונים, לרבות תנאים שאינם בקול הקורא, וזאת בכל מקרה בו הרשות המקומית תפעל בניגוד להתחייבויותיה על פי הקול הקורא, הכול על פי שיקול דעתו של מפעל הפיס.
  9. מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה ולייעד תקציב נוסף לכך, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.