הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (19)3203

 1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 23, 24 ו 25 לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23.6.19 בעמ' 12160 ("התכנית החדשה") כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר- 3202/19 יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלת הלוטו מספר 3203/19 שתתקיים ביום שבת 14.12.2019 וחלוקת הפרסים בהגרלה הנ"ל תתבצע באופן הבא:
  1. הפרס הראשון בהגרלה יעמוד על סך של 40 מיליון ₪ בלוטו ועד 80 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס השני בהגרלה יעמוד על סך של 750,000 ₪ בלוטו ועד 1.5 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס השלישי בהגרלה – 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס הרביעי בהגרלה – 2.4% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס החמישי בהגרלה – 3.21% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השישי בהגרלה – 6.45% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השביעי בהגרלה – 10.5% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  8. הפרס השמיני – סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 2. השינוי כמפורט בסעיף 1' לעיל יישאר בתוקף עד אשר ימצא זוכה בפרס הראשון בלוטו או בדאבל לוטו.

דב קרומר
משנה למנכ"ל