הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (19)3166

 1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 23, 24 ו 25 לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23/6/19 בעמ' 12160 ("התכנית החדשה") כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר 3165/19 - יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלת הלוטו מספר 3166/19 שתתקיים ביום ג' 20/8/2019 וחלוקת הפרסים בהגרלה הנ"ל תתבצע באופן הבא:
  1. הפרס הראשון בהגרלה יעמוד על סך של 40 מיליון ₪ בלוטו ועד 80 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס השני בהגרלה יעמוד על סך של 750,000 ₪ בלוטו ועד 1.5 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס השלישי בהגרלה - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס הרביעי בהגרלה - 2.4% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס החמישי בהגרלה - 3.21% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השישי בהגרלה - 6.45% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השביעי בהגרלה - 10.5% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלה זו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  8. הפרס השמיני - סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 2. השינוי כמפורט בסעיף 1 לעיל יישאר בתוקף עד אשר ימצא זוכה בפרס הראשון בלוטו או בדאבל לוטו.