פנייה לראשי רשויות מקומיות להציע מועמדותם לאסיפה הכללית של מפעל הפיס

ניתנה הארכה לראשי רשויות מקומיות להציע את מועמדותם לבחירות לאסיפה הכללית של מפעל הפיס עד ליום ג' ה- 26/2/19.

מפעל הפיס מתכבד להודיע כדלקמן:

בעקבות הבחירות המוניציפאליות שנערכו לאחרונה, הסתיימה כהונתם של חברי האסיפה הכללית של מפעל הפיס.

האסיפה הכללית מינתה וועדה מארגנת על פי תקנון מפעל הפיס לארגון בחירת נציגי הרשויות לאסיפה הכללית של מפעל הפיס.

ראשי רשויות אשר מעוניינים להציג את מועמדותם לאסיפה הכללית, מוזמנים בזה להציע את מועמדותם באמצעות הטופס המצורף לפניה הפרטנית אשר נשלחה אליכם. לפניה האישית תצורפנה רשימת אזורי הבחירה.

מועמדויות יש להגיש, לא יאוחר מיום 26/2/2019, לגב' איריס מזרחי לפקס' מס': 03-6936256 או בהודעת דוא"ל לכתובת: Irism@pais.co.il. המועד להגשת מועמדות הוא סופי.

לאחר קבלת פניות המועמדים, ייערך הליך בחירה נפרד בין ראשי הרשויות שהציעו את מועמדותם. על הליך ההצבעה תימסר למועמדים פניה נפרדת.

הודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

בברכה,
השופטת (בדימוס) נחמה מוניץ
יו"ר הוועדה