הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' 3088-3083

 1. מפעל הפיס מודיע בזה כי בהתאם לסעיפים 23(ב): סעיף קטן 1.9 ו-1.10 לתכנית "לוטו" 2011 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8/5/11 בעמ' 4108 ("התכנית החדשה") הוא יבצע מהלך של הגדלת פרסי המשנה בהגרלות הלוטו הבאות:
  1. הגרלה 3083 בתאריך 11/12/18
  2. הגרלה 3084 בתאריך 13/12/2018
  3. הגרלה 3085 בתאריך 15/12/2018
  4. הגרלה 3086 בתאריך 18/12/2018
  5. הגרלה 3087 בתאריך 22/12/2018
  6. הגרלה 3088 בתאריך 25/12/2018
 2. פרסי המשנה 8-3 יוגדלו ב-50% בהתאם לרשום מטה:
  1. הפרס השלישי בהגרלה - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס הרביעי בהגרלה - 1.71% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת. הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס החמישי בהגרלה - 2.97% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס השישי בהגרלה - 6.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס השביעי בהגרלה - 10.26% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השמיני - סך 15 ₪ לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 ₪ לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 3. לא יחול שינוי בשיעור הפרס הראשון והפרס השני.
 4. השינוי כמפורט בסעיף 2 לעיל יישאר בתוקף עד לתום ההגרלה השישית בסדרה בתאריך 25/12/2018.