קול קורא לרשויות מקומיות להגשת בקשה להשתתפות במימון רכישת ערכות "מחוברים" - מכשירים מותאמים לגיל השלישי לניהול שיחות וידאו

 1. כללי
  1. מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאי הסף, להגיש בקשה לקבלת(בהשתתפות סימלית) ערכות "מחוברים" – מכשירים מותאמים לקשישים לגיל השלישי לצורך ניהול שיחות וידאו (להלן: "הערכה" או "ערכת מחוברים").
  2. בעקבות התפשטות מגפת הקורונה והריחוק החברתי, נוצר הצורך בחיבור הגיל השלישי למשפחה וחברים. ערכת מחוברים נועדה לתת מענה לצורך זה באמצעות מערכת ידידותית המאפשרת לקשישים לקבל שיחות וידאו נכנסות בצורה קלה, מהירה וללא צורך באוריינטציה טכנולוגית, וזאת במטרה לסייע ככל האפשר להפגת תחושת הבדידות בקרב האוכלוסייה הוותיקה.
  3. מפעל הפיס יחלק בשלב א' 5,000 ערכות, ובשלב ב' 2,000 ערכות נוספות (בכפוף לביקוש).
  4. רשויות מקומיות שתיבחרנה בהתאם להוראות קול קורא זה ותקצנה תקציב לצורך רכישת ערכות "מחוברים"- התקציב יכול להיות מאמות המידה, תהיינה זכאיות להשתתפות מפעל הפיס במימון רכישת הערכות עבור האוכלוסייה הוותיקה שבתחומה.
 2. תנאי הסף להגשת הבקשה
  רשאי להגיש בקשה מבקש העומד, במועד הגשת הבקשה, בכל התנאים הבאים במצטבר:
  1. המבקש הוא רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית; להלן ולעיל: "הרשות המקומית").
  2. הבקשה הינה עבור רכישת 10 ערכות מחוברים לכל הפחות.
 3. אופן הגשת הבקשות
  1. ניתן להגיש בקשה עבור השתתפות ברכישה של 10 ערכות לפחות, ובכל מקרה לא יותר מכמות הערכות הנקובה בטבלה שלהלן:
   מספר התושבים ברשות המקומיתכמות ערכות "מחוברים" לרכישה
   עד 49,999 תושבים 10 - 100 ערכות
   מ- 50,000 תושבים ועד 99,999 תושבים 10 - 200 ערכות
   100,000 תושבים ומעלה 10 - 300 ערכות
   רשות מקומית שתהא מעוניינת ברכישת ערכות נוספות מעבר לכמות שתאושר לה בקול קורא זה תהיה רשאית להתקשר עם חברת סלקום ולרכוש הערכות במחיר מלא – 1,400 ₪ ללא מע"מ (המחיר כולל חבילת גלישה ל 12 חודשים).
  2. את הבקשות ניתן להגיש החל מיום 12/10/2020 בשעה 12:00, ועד יום 29/10/2020 בשעה 12.00.
  3. הגשת הבקשה תתבצע באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד (להלן: "טופס הבקשה"), המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  4. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה, לרבות כתב התחייבות חתום על ידי המבקש, בנוסח נספח א'.
  5. מפעל הפיס ידון רק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה.
  6. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות אשר יוגשו שלא בהתאם לתנאים הקבועים בקול הקורא ובטופס הבקשה, לרבות בקשה אשר לא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
  7. מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקש בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.
  8. מפעל הפיס רשאי לשנות בכל עת את ההוראות ו/או התנאים לביצועו של קול קורא זה, וכן לבטל קול קורא זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  9. לפרטים ולשאלות בעניין מיזם זה ניתן לפנות לנציג/ת מפעל הפיס, אלבו עמירם, בדואר אלקטרוני שכתובתו: aalbo@pais.co.il, בציון הנושא "רכישת ערכות מחוברים".
 4. בחירת הרשויות המקומיות
  1. הבקשות תיבחנה על-פי אמות המידה והמשקולות הבאים:
   אמות מידהמשקולות (ב- %) 
   שיעור האזרחים הוותיקים ברשות המקומית, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
   (תינתן עדיפות ככל ששיעורם גבוה יותר)
   45%
   מספר התושבים הכולל ברשות המקומית, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
   (תינתן עדיפות ככל שמספרם גבוה יותר)
   25%
   המדד הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
   (תינתן עדיפות ככל שהמדד נמוך יותר)
   25%
   המדד הפריפריאלי של הרשות המקומית, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
   (תינתן עדיפות ככל שהמדד נמוך יותר)
   5%
   סה"כ 100%
  2. על אף האמור לעיל, מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות להיעתר לבקשה של רשות מקומית ולהחליט על השתתפותה בתוכנית שלא על פי אמות המידה, וזאת במטרה ליצור פריסה גיאוגרפית או חברתית רחבה של התוכנית. נימוקיה של ההחלטה יפורטו ויירשמו.
  3. מובהר כי מפעל הפיס יהא רשאי לאשר בקשות באופן חלקי ו/או להגביל את מספר הערכות שתחולקנה לכל רשות מקומית, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 5. השתתפות במיזם
  1. רשות מקומית אשר תיבחר על ידי מפעל הפיס להשתתף במיזם, תחויב למלא אחר כל ההתחייבויות הכלולות בטופס הבקשה וצרופותיו, ואחר הנחיות מפעל הפיס ו/או מי מטעמו.
  2. הרשות המקומית מתחייבת להשתתף בעלות רכישת כל ערכת "מחוברים" בסך 250 ₪ ליחידה שיועברו על ידה לזכות מפעל הפיס. לחילופין, באפשרות הרשות להודיע כי היא מבקשת לקזז את דמי ההשתתפות מיתרת הכספים העומדים לרשותה באמות המידה במסגרת יעד הסיוע עבור תכניות הפעלה בתחום הרווחה.
  3. דמי ההשתתפות של הרשות המקומית ישולמו למפעל הפיס או יקוזזו מאמת המידה של הרשות תוך 30 יום מיום קבלת המכשירים לרשותה.
  4. הרשות המקומית מתחייבת למנות נציג מטעמה שיהא אחראי על רכישת הערכות מכל הבחינות, לרבות עמידה בקשר מול מפעילת המיזם, קליטת הערכות שתסופקנה לרשות המקומית, תיאום מול כל הגורמים הרלוונטיים, עמידה בקשר מול משתמשי הקצה ומתן מענה במקרה הצורך, דיווחים למפעל הפיס ככל שיידרש וכיוצ"ב.
  5.  ידוע לרשות המקומית כי הפעלת המיזם תתבצע על ידי חברת סלקום ישראל בע"מ ביחד עם סלקום קווית – ראו בהסכם ובאחריותה הבלעדית (להלן ביחד: "מפעילת המיזם").
  6. הרשות המקומית פוטרת בזאת מראש את מפעל הפיס מכל אחריות שהיא לערכות המחוברים לרבות אך לא רק, תפעולם, אספקתם, השימוש בהן, תקינותן ו/או לכל עניין אחר הכרוך במיזם.
 6. תיאור הערכות והשירותים
  1. כל ערכת מחוברים כוללת מחשב לוח (טאבלט) מסוג Lenovo yoga smart tab yt-750 וכן תושבת ותוכנה ייעודיים (להלן: "המוצר").
  2. המוצר מאפשר קבלת שיחות וידאו בלבד, באמצעות תוכנה בשם וואטסאפ (WhatsApp) המותקנת על גבי המוצר, וזאת בלחיצת כפתור אחת. המוצר אינו מאפשר כל שימוש אחר, בכלל כך המוצר אינו מאפשר שיחות יוצאות, משלוח וקבלת הודעות, התקנת יישומונים וכיוצב'.על המוצר להיות מחובר לחשמל כל הזמן.
  3. בנוסף, המוצר יכלול סים דאטה ייעודי בעל מספר טלפון ברשת של מפעילת המיזם המכיל את ההגדרות הנדרשות להפעלת המוצר. סים הדאטה הייעודי יכלול חבילת גלישה ברשת האינטרנט בנפח של GB20, לכל מחזור חיוב, למשך 12 מחזורי חיוב חודשיים רצופים (כל מחזור חיוב הינו חודש ימים) לשימוש בישראל בלבד (לא ניתן לשימוש במסגרת שירותי נדידה). יובהר, כי לא ניתן לעשות שימוש במוצר באמצעות wi fi.
  4. עם תום תקופת 12 מחזורי החיוב החודשיים הרצופים ממועד אספקת המוצר לרשות המקומית, משתמש הקצה או הרשות המקומית יהיו רשאים להתקשר עם חברת סלקום ישראל בהסכם לרכישת לחבילת גלישה ייעודית בנפח מירבי של GB20 לצורך שימוש במוצר. מחיר החבילה יעמוד על 10 ₪ לחודש (כולל מע"מ). מפעילת המיזם מתחייבת שלא לעדכן את הסך של 10 ₪ לחודש במשך 24 חודשים, למעט בגובה עליית מחיר המע"מ, במידה ותחול.
  5. באחריות הרשות לקבוע מראש על מי יחול תשלום דמי ההשתתפות לחבילת הגלישה החל מהחודש ה 13 ולהודיע על כך למשתמש הקצה מראש.
  6. שינוע המוצרים ואספקתם לרשות המקומית יתבצעו על ידי מפעילת המיזם ובאחריותה, תוך עמידה בקשר עם נציג הרשות המקומית האחראי על המיזם.אספקת המוצר מהרשות המקומית אל משתמשי הקצה הינה באחריות הרשות המקומית.
  7. [נמחק].
  8. [נמחק].

   אספקת הערכות ואחריות
  9. אל המוצר יצורפו בשפה העברית תנאי השימוש הסטנדרטיים של מכשיר הטאבלט, רשיון התוכנה שהותקנה בו, כתב אחריות יצרן, והתנאים הכלליים הסטנדרטיים של שירותי הרט"ן. כמו כן, יצורף למוצר דף הנחיות לשימוש במוצר ומסמך הכולל את תנאי האחריות המצוינים בהסכם זה, זאת בלשון פשוטה בשפות עברית, רוסית וערבית. על משתמש הקצה לפעול בהתאם למסמכים אלו. המוצרים יסופקו כאשר תוכנת הווטסאפ מותקנת בהם ושימוש במוצר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של ווטסאפ הנמצאים לנוחות משתמשי הקצה.
  10. מפעילת המיזם מתחייבת לספק למשתמשי הקצה במוצרים ולשירותי האינטרנט שירותי תמיכה ותיקונים וזאת באמצעות מוקד טלפוני ייעודי, שיוקם לטובת מתן מענה למשתמשים במוצר זה בלבד ויאויש בצוות תפעול מקצועי ומאומן. שירות התמיכה והתיקונים הטלפוני יינתן ללא תמורה.
  11. מספר מוקד שירות והתמיכה הייעודי הוא 3234*, שעות הפעילות של המוקד : ימים א-ה בין השעות 8:30- 16:30. התמיכה והשירות ינתנו בשפות עברית, רוסית וערבית. זמן ההמתנה למענה אנושי לא יעלה על המועדים הקבועים ברישיון מפעילת המיזם.
  12. מפעילת המיזם אחראית לאספקת המוצרים כשהם תקינים ומתאימים לשימוש על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תספק למוצר (לרבות לטאבלט, לתוכנה ולתושבת) במהלך 12 חודשים ממועד האספקה לרשות המקומית, אחריות ושירות תיקונים לתיקון תקלות ונזקים במוצר ללא עלות, למעט השתתפות עצמית במקרים המפורטים להלן בלבד:
   1. שבר ונזקי רטיבות לטאבלט - 499 ₪.
   2. נזק שנגרם בשל שימוש בלתי סביר של משתמש הקצה - 199 ₪.
   3. עלות ההשתתפות העצמית תחול על משתמש הקצה או הרשות המקומית, כפי שהרשות המקומית תודיע למפעילת המיזם.
  13. משתמש הקצה יוכל לעשות שימוש בשירות התיקונים כאמור, במשך שלוש פעמים לכל היותר בתקופת 12 החודשים. לאחר מכן יחוייב משתמש הקצה בתשלום מלא בגין התיקון.
  14. במהלך 12 חודשים ממועד האספקה לרשות המקומית יבוצע תהליך התיקון כדלקמן: במקרה והתקלה לא נפתרה מרחוק, יתואם איסוף של המוצר התקול מבית המשתמש. האיסוף וההחזרה יהיו על חשבון מפעילת המיזם. מפעילת המיזם מתחייבת לתיקון המוצר תוך 5 ימי עבודה או לספק מוצר חלופי (עד השבת המוצר מתיקון) תוך 5 ימים, והכל ממועד יצירת הקשר עם המוקד. האמור בסעיף זה יחול במשך שלוש פעמים לכל היותר בתקופת 12 החודשים. לאחר מכן יחוייב המשתמש בתשלום מלא בגין התיקון ועלויות השילוח, כפי שיוסכם בין הרשות המקומית אם תחליט לשאת בהן ו/או משתמש הקצה לבין מפעילת המיזם.
  15. התיקונים יבוצעו באמצעות טכנאים מקצועיים ומוסמכים בעלי ניסיון וידע מתאים.
  16. מפעילת המיזם מתחייבת לפרסם על גבי תושבת המוצר באופן ברור את מספר הטלפון של מוקד השירות והתמיכה ואת מספר המנוי (052) של המשתמש לצורך זיהויו במוקד התמיכה.
  17. בנוסף, מפעילת המיזם מתחייבת להודיע בכתב לאנשי הקשר ברשויות המקומיות כי חבילת הגלישה של המוצר שסופקה בהתאם להסכם זה עתידה להסתיים, וזאת 45 ימים בטרם סיום כל חבילת גלישה.
 7. כללי
  1. מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי קול קורא זה כדי להוות אישור כי הבקשה תאושר ו/או כי הינה עומדת בתנאי קול קורא זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד מפעל הפיס להשתתפות במיזם.
  2. למפעל הפיס הזכות לבטל את השתתפותה של הרשות המקומית במיזם ו/או להתנות את השתתפותה בתנאים שונים, לרבות תנאים שאינם בקול הקורא, וזאת בכל מקרה בו הרשות המקומית תפעל בניגוד להתחייבויותיה על פי הקול הקורא, הכול על פי שיקול דעתו של מפעל הפיס.
  3. מפעל הפיס רשאי לשנות ו/או לבטל בכל עת את המיזם ו/או התנאים לביצועו של מיזם זה, לרבות הגבלה של מספר הבקשות ו/או המשתתפים שיאושרו, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר אושרו.
  4. באחריות הרשות המקומית לקבוע קריטריונים ברורים ושיוויוניים לחלוקת המכשירים לבני הגיל השלישי בתחומה, בהתאם להוראות כל דין,והרשות מתחייבת כי הערכות יחולקו למשתמשי הקצה בני הגיל השלישי בתחומה בהתאם לרשימת המשתמשים הזכאים שגיבשה ולפי תנאי קול קורא זה.
  5. הרשות רשאית לגבות ממשתמשי הקצה את גובה ההשתתפות שלה במיזם.
  6. על הרשות לקבל את פרטיהם והסכמתם כדין של משתמשי הקצה לשם העברתם למפעילת המיזם לצורך קבלת שירותי תמיכה בקשר עם הערכה ו/או הארכת ההתקשרות לשירותי הגלישה. פרטים אלו ימסרו גם למפעל הפיס לשם בקרה, צרכי ם תפעוליים וכו'.
  7. הפעלת המיזם והקול הקורא כפופים להוראות הסכם ההתקשרות שנחתם בין מפעילת המיזם לבין מפעל הפיס בקשר למיזם, וכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הקול הקורא לבין האמור בהסכם, תגברנה הוראות ההסכם.
  8. סמכות השיפוט בכל הקשור לקול קורא זה ולמיזם תהא לבתי משפט המוסמכים בעיר תל- אביב-יפו ולהם בלבד.